DE PANNENHOEFPannenhoef (706 ha) Zundert, Etten-Leur en Rucphen Beheerd door Brabants Landschap Ligging Tussen Rijsbergen, Zundert en Sprundel, ten westen van de oude rijksweg Antwerpen-Breda (Rijsbergseweg). Vanuit Rijsbergen is een parkeerplaats bereikbaar via de Pannenhoefsebaan, vanuit Etten-Leur via Zundertseweg en Ettensebaan en vanuit Roosendaal via Rucphen.

Bladwijzers Korte beschrijving  Zoogdieren Vogels reptielen en amfibiŽn en plantenOpenstelling en wandelmogelijkheden

Aan de randen van het gebied liggen vier parkeerplaatsen met infopanelen. Hiervandaan vertrekken een groene (4 km), oranje (4 km), gele (2 km) en blauwe (6 km) route. Er zijn ook twee ruiterroutes; een doorgaande naar Achtmaal (rood, 15 km) en de Pannenhoefroute (blauw met hoefijzer, 6 km). Bij moerasgebied De Flesch ligt een vogelkijkhut, bereikbaar via de blauwe route vanuit de parkeerplaatsen Vaartven en De Ganger. Het Padvindersven is bereikbaar via de groene route vanuit de parkeerplaatsen Lokkerberg en De Bak. De gele route start bij parkeerplaats De Lokkerberg. Verder vrij toegankelijk op wegen en paden.

Korte beschrijving

Van de veertiende tot de zeventiende eeuw werd in dit deel van Brabant de hele laag hoogveen afgegraven tot de zandondergrond.
Er ontwikkelde zich moerasheide waar weinigen een bestaansgrond vonden
Vanaf 1800 werden de onafzienbare heidevelden geleidelijk ontgonnen tot cultuurland en bos.
Van 1900 tot 1940 verhevigde de ontginningsintensiteit. In het kader van de werkverschaffing werden de vennen en overige lage delen opgehoogd met zand van hoge koppen als de Lokkerberg.

Dieren in dit natuurgebied:

Zoogdieren


Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Naar paginaaanvang

Vogels


Blauwborst (Luscinia svecica cyanecula)
Boomvalk (Falco subbuteo) Bosuil (Strix aluco)
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Buizerd (Buteo buteo)
Dodaars (Tachibaptus ruficollis)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Grasmus (Sylvia communis)
Groene specht (Picus viridis)
Groenpootruiter (Tringa nebularia)
Grote bonte specht (Dendrocopus major)
Grote zilverreiger (Ardea alba) Grutto (Limosa limosa)
Havik (Accipiter gentilus)
 Kerkuil (Tyto alba)
Kievit (Vanellus vanellus)
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
Kleine plevier (Charadrius dubius) Kuifeend (Athya fuligula)
Lepelaar (Platalea leucorodia)
Roodborsttapuit (Saxicola torquata)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Slobeend (Anas clypeata)
Snor (Locustella luscinioides)
Sperwer (Accipiter nisus)
Steenuil (Athene noctua)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Tuinfluiter (Sylvia borin)
Tureluur (Tringa totanus)
Waterral (Rallus aquaticus)
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
Zomertaling (Anas querquedula)
Zwarte specht (Dryocopus martius)
Zwartkop (Sylvia atricapilla)
Naar paginaaanvang

 Reptielen en AmfibieŽn

Heikikker (Rana arvalis)

Planten in dit natuurgebied:


Mossen en varens Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata)
Bloemen Gevlekte orchis (Dacthylorhiza maculata)
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)
Moerashertshooi (Hypericum elodes)
Moerasviooltje (Viola palustris)
Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora)
Oeverkruid (Littorella uniflora)
Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia)
Teer guichelheil (Anagallis tenella)
Vlottende bies (Eleogiton fluitans)
Wateraardbei (Potentilla palustris)
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)
Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos)
Bomen en struiken Beuk (Fagus sylvatica)
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)
Grove den (Pinus sylvestris)
Wilde gagel (Myrica gale)
Zomereik (Quercus robur)
 Zwarte els (Alnus glutinosa)

Naar pagina aanvang